Algemene Voorwaarden

1. Aanmelding & Inschrijving
1. De overeenkomst tussen “voetbal academie Venum” en de deelnemer (of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) treedt in werking als het aanmeldingsformulier getekend retour is ontvangen.
2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.
3. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt is plaatsing op een wachtlijst mogelijk, met als gevolg dat de deelnemer niet (tijdelijk) kan deelnemen in dit geval vindt er dan ook geen betaling plaats.
4. Inschrijving wordt na ontvangst van de volledige betaling per e-mail bevestigd.
5. Ongeveer een week voor de start van de cursus ontvangt iedere deelnemer algemene informatie en het trainingsrooster.

2. Betaling
1. Deelname aan de cursus is definitief wanneer de betaling van het cursusgeld is voldaan.
2. Als het cursusgeld niet is voldaan kan er niet meegetraind worden.

3. Inhoudelijke regels
1. “voetbal academie Venum” is clubonafhankelijk en te gast bij Voetbalvereniging svOosterheem. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van de gedragregels (zie gedragscode) kan schorsing of verwijdering volgen. In een dergelijk geval wordt geen restitutie van cursusgeld verleend.
2. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.
3. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de “voetbal academie Venum”.
4. De deelnemer mag pas het veld op als de voorgaande training is afgelopen, overige personen worden verzocht het veld niet te betreden.
5. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website en indien mogelijk per email.
6. Eventueel afgelaste trainingen worden voor het examen van de cursus ingehaald.
7. Inhalen van een gemiste training kan alleen als men vroegtijdig aangegeven heeft waarom men de training niet kan volgen. Indien de deelnemer zich meer dan 2x afmeldt zal er geen mogelijkheid meer zijn om het examen af te leggen. De afmelding dient per e-mail of via de telefoon bij de “voetbal academie Venum” gedaan te worden.
8. Spelers zijn verplicht in de kleding van “voetbal academie Venum” te trainen.

4. Aansprakelijkheid
1. “voetbal academie Venum” sluit voor de deelnemers een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af.
2. “voetbal academie Venum” stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
3. “voetbal academie Venum” stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemers opgelopen bij de trainingen. De voetbalopleiding is ook niet aansprakelijk voor (een) reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.
4. Bij schade door onzorgvuldig gedrag van de deelnemer geldt geen aansprakelijkheid.
5. De aansprakelijkheid betreft maximaal door de deelnemer betaalde gelden.
6. “voetbal academie Venum” is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade etc.

5. Annulering & Verzuim v/d cursus
1. Annulering door deelnemer is mogelijk tot twee weken na inschrijving en betaling van de cursus. Bij annulering wordt €25,- aan administratiekosten in rekening gebracht en verrekend met het betaalde cursusgeld. Deze bepaling geldt niet indien de cursus reeds is gestart, dan is artikel 5.2 van toepassing.
2. Annulering tijdens de cursus is mogelijk, maar restitutie van cursusgeld is niet mogelijk behalve wanneer punt 5.3 van toepassing is.
3. Restitutie van het cursusgeld of een deel van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer er sprake is van overmacht (bijv. langdurige ziekte of blessure) en primair geldt dat de restitutie geschiedt door de deelnemer de mogelijkheid te bieden op een later tijdstip de cursus te volgen, indien geen deelname op later tijdstip mogelijk is dan bestaat de restitutie uit 75% van de nog niet gevolgde trainingen. Restitutie van het cursusgeld moet schriftelijk worden aangevraagd, er kan gevraagd worden om een doktersverklaring. Verzoek sturen naar correspondentieadres of e-mail adres.
4. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van punt 3.1 vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.

6. Foto’s / Video’s
1. Tijdens de trainingen kunnen er beeldopnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiemateriaal voor “voetbal academie Venum”. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Inschrijfformulier

Vul in de onderstaande formulier en stuur het op naar info@voetbalacademievenum.nl

Open formulier

Twitter Feed